Училищен план-прием

за учебната 2018 – 2019 година

 

1. Брой паралелки

I клас – 5

V клас – 5 ( прием при наличие на свободни места)

2. Брой на местата в паралелка

I клас – 24 ученици

V клас – 29 ученици

3. Промяна в броя на паралелките в останалите класове не се предвижда

4. Целодневна организация за ученици от начален етап - по желание на родителите и при необходими условия за съществуване на група