УЧИЛИЩЕН ПЛАН – ПРИЕМ
за уч. 2017/2018г.

V-ти клас
Брой паралелки – 6
Брой ученици в паралелка – 29

Прием на ученици в V клас се извършва за свободните места

Необходими документи:

- Удостоверение за преместване

- Удостоверение за завършен начален етап на основното образование