Твоят час


  От 1.11.2016 г. в СУ „Найден Геров“ стартира проект „Твоят час“. В резултат от желанията и потребностите на учениците се сформираха общо 8 групи – в начален етап и прогимназиален етап, от които 7 за занимания по интереси и една група за преодоляване на обучителни трудности. Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

  Обучителни затруднения

  Учи се лесно и интересно - ръководител Албена Георгиева

  Занимания по интереси

  Пътешествие в България - ръководител Сашко Стоянов
  Опознай България - ръководител Сашко Стоянов
  Ателие по приложно и театрално майсторство - ръководител Таня Димитрова
  Математиката - лесна, забавна, интересна -ръководител Дарина Стоянова
  Математиката, лесна, интересна - ръководител Веселина Георгиева
  Млади таланти - ръководител Петя Манева
  За да е забавна математиката... - ръководител Мария Петрова

   

   


  Подкрепа за равен достъп и личностно развитие

  От 1.01.2016 година училището работи по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”. Проектът има за цел да изгради образователна среда за: разгръщане на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие и успешна реализация и социализация; по-високо качество и по-добър достъп до образование; ранна превенция на обучителни затруднения; включващо обучение на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП); включващо обучение и социално включване на ученици с девиантно поведение. Училището самостоятелно изработва и прилага политики/стратегии за допълнителна подкрепа на личностното развитие на детето и ученика, за изграждане на позитивен организационен климат, подкрепяща среда и работа в екип, които се базират на идеите/ценностите на приобщаващото образование.