Заедно за безопасност в интернет

Eдин проект на Училищното настоятелство, финансиран от дирекция „Превенции” на община Варна.

Проектът продължава дейностите по реализиране на училищната политика за превенция на рисково поведение сред децата и младите хора.

Целеви групи са трите компонента на училищната общност: родители, ученици, учители.

Повишаване на родителската компетентност по отношение на рисковете в интернет чрез достигане на 820 родители в родителски срещи и чрез информационни материали.

Повишаване на уменията за оценка на риска и отговорно поведение в интернет сред 820 ученици чрез специални занятия по темата и чрез информационни материали.

Обучение на учителите за повишаване на професионалната им компетентност в полето на проблема.